Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/117/09 Rady Gminy Rąbino z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino.

UCHWAŁA Nr XXVI/117/09
Rady Gminy Rąbino
z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino.
(Szczecin, dnia 17 czerwca 2009 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) - Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Rąbino stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1091; z 2004 r. Nr 4, poz. 44; z 2005 r. Nr 116, poz. 2533; z 2008 r. Nr 50, poz. 1117) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   § 73 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3. Wójt Gminy wnioskuje do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy.
 4. Skarbnik Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Stosunek pracy nawiązuje Wójt Gminy.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.