Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/117/09 Rady Gminy Rąbino z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino.

UCHWAŁA Nr XXVI/117/09
Rady Gminy Rąbino
z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino.
(Szczecin, dnia 17 czerwca 2009 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) - Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Rąbino stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1091; z 2004 r. Nr 4, poz. 44; z 2005 r. Nr 116, poz. 2533; z 2008 r. Nr 50, poz. 1117) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   § 73 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3. Wójt Gminy wnioskuje do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy.
 4. Skarbnik Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Stosunek pracy nawiązuje Wójt Gminy.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.