Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/82/08 Rady Gminy Rąbino z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino

UCHWAŁA Nr XVII/82/08
Rady Gminy Rąbino
z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino.
(Szczecin, dnia 21 maja 2008 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) - Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Rąbino stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1091; z 2004 r. Nr 4, poz. 44; z 2005 r. Nr 116, poz. 2533) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2.  Do jednostek organizacyjnych Gminy należą:
1)   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie;
2)   Jednostka Budżetowa Oświaty i Kultury Gminy Rąbino;
3)   Szkoła Podstawowa w Nielepie;
4)   Zespół Szkół w Rąbinie.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.