Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/82/08 Rady Gminy Rąbino z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino

UCHWAŁA Nr XVII/82/08
Rady Gminy Rąbino
z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino.
(Szczecin, dnia 21 maja 2008 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) - Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Rąbino stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1091; z 2004 r. Nr 4, poz. 44; z 2005 r. Nr 116, poz. 2533) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2.  Do jednostek organizacyjnych Gminy należą:
1)   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie;
2)   Jednostka Budżetowa Oświaty i Kultury Gminy Rąbino;
3)   Szkoła Podstawowa w Nielepie;
4)   Zespół Szkół w Rąbinie.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.