Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Kedencyjny program działania samorządu Gminy Rąbino na lata 2006-2010

Kadencyjny program działania samorządu Gminy Rąbino na lata 2006-2010

1.Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej , w ramach projektu pn. „ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
2.Modernizacja budynku szkolnego w Rąbinie , pod potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Gminnego.
3.Przygotowanie terenu pod lokalizację Specjalnej Strefy Inwestycyjnej.
4.Remont dróg gminnych przy użyciu własnego materiału – siłami pracowników zatrudnionych , na podstawie skierowań z Powiatowego Urzędu Pracy.
5.Remonty świetlic wiejskich oraz Pałacu w Rąbinie i przystosowanie ich do pełnienia funkcji m.in. poprzez funkcjonowanie Klubów Wsparcia Koleżeńskiego.
6.Stworzenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku mieszkańców – place zabaw i boiska sportowe w sołectwach.
7.Organizowanie we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej lekarskich badań specjalistycznych i ich częściowe współfinansowanie.
8.Stworzenie warunków prawno-finansowych dla funkcjonowania systemu pomocy społecznej , instytucji oświaty i wychowania oraz kultury.
9.Realizacja programu informatycznego p.n. „Wrota Parsęty” – rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.
10.Przeciwdziałanie bezrobociu – organizowanie prac dla bezrobotnych , a także szkoleń i przekwalifikowań.