Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Kedencyjny program działania samorządu Gminy Rąbino na lata 2006-2010

Kadencyjny program działania samorządu Gminy Rąbino na lata 2006-2010

1.Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej , w ramach projektu pn. „ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
2.Modernizacja budynku szkolnego w Rąbinie , pod potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Gminnego.
3.Przygotowanie terenu pod lokalizację Specjalnej Strefy Inwestycyjnej.
4.Remont dróg gminnych przy użyciu własnego materiału – siłami pracowników zatrudnionych , na podstawie skierowań z Powiatowego Urzędu Pracy.
5.Remonty świetlic wiejskich oraz Pałacu w Rąbinie i przystosowanie ich do pełnienia funkcji m.in. poprzez funkcjonowanie Klubów Wsparcia Koleżeńskiego.
6.Stworzenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku mieszkańców – place zabaw i boiska sportowe w sołectwach.
7.Organizowanie we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej lekarskich badań specjalistycznych i ich częściowe współfinansowanie.
8.Stworzenie warunków prawno-finansowych dla funkcjonowania systemu pomocy społecznej , instytucji oświaty i wychowania oraz kultury.
9.Realizacja programu informatycznego p.n. „Wrota Parsęty” – rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.
10.Przeciwdziałanie bezrobociu – organizowanie prac dla bezrobotnych , a także szkoleń i przekwalifikowań.