Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki i opłaty

- Podatek od spadków i darowizn Dz.U.04.142.1514
- Podatek rolny Dz.U.93.94.431
- Podatki i opłaty lokalne Dz.U.02.9.84
- O podatku od towarów i usług Dz.U. 04.54.535
- Ordynacja podatkowa Dz.U.97.137.926
- Zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych  jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U.99.50.511
- Tryb składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, l
   leśnego i od nieruchomości . Dz.U.99.111.1291
- Opłata skarbowa. Dz.U.00.86.960
- Sposób pobierania , zapłaty i zwroty opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty.
   Dz.U.00.110.1176
- Podatek od czynności cywilnoprawnych Dz.U. 00.86