Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego_1

Rąbino, dnia 17.06.2008r.

 

 

 IŚP 7331-09/08

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia

 

że na wniosek  Gminy Rąbino z siedzibą w Rąbinie 27, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska rekreacyjnego do gry w piłkę nożną
o nawierzchni trawiastej na dz. nr 60/20 w miejscowości Stare Ludzicko, gm. Rąbino.

 

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Gminy Rąbino, pokój Nr 15, tel.(0-94) 364 35 38 w godzinach pracy Urzędu
.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                      

                                                                                                 WÓJT

mgr Krzysztof Majewski