Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny od osób prawnych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019., poz. 888).
 • Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 • Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym, stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 • Podatek leśny od 1 ha,  za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0.220m3 ceny drewna , obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
 • Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody  i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%.
 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,  a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość podatku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w  tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne KOWR i Lasów Państwowych będące właścicielami, posiadaczami, użytkownikami wieczystymi lasów obowiązane są:

 • składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu DEKLARACJE NA PODATEK LEŚNY DL-1 wraz z załącznikami do deklaracji ZDL-1 , ZDL-2 ( pobierz plik - format pdf ) na dany rok podatkowy, na formularzu według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1126) , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego,
 • korygować DEKLARACJĘ DL-1 w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku (np. wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana sposobu wykorzystania lasu). Do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie jej przyczyn.

Podatek leśny należy  wpłacać-  bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku - do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek Urzędu Gminy w Rąbinie
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
59858100040000046220000001


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Rąbinie- pokój Nr 9.

Termin Załatwienia sprawy:
W terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawie ulg: o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie wydawana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 9.

Jednostka odpowiedzialna:
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 11, telefon 94 3643347 wew. 39

Uwagi:
A. W przypadku nie wpłacenia raty w ustawowym terminie wystawia się upomnienie. Zaległości należy uregulować w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy i przesyła do urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce siedziby podatnika) celem podjęcia czynności egzekucyjnych.
B. Na wniosek podatnika, z uwagi na "ważny interes podatnika" lub "ważny interes publiczny" organ podatkowy może:

1. na podstawie art.67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U.  z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.):

 • odroczyć termin płatności podatku (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),
 • rozłożyć płatność podatku na raty (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),

2. na podstawie art.67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa

 • odroczyć lub rozłożyć na raty zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę.

3. na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa:

 • umorzyć zaległość podatkową  (wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności).

4. Wnioski o odroczenie terminu płatności do 6 miesięcy, wnioski o  umorzenie zaległości podatkowej zwolnione są od opłaty skarbowej.