Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 963 z późn. zm.)
 • Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności, gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych (obszar gruntów o powierzchni przekraczającej 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy) – liczba ha przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 2. dla pozostałych gruntów (obszar poniżej 1 ha) – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów wymienionych w pkt. 1 równowartość pieniężną 2.5 q żyta,
 • od 1 ha gruntów wymienionych w pkt. 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta,obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość podatku, a w szczególności nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Wymagane dokumenty:

 1. W terminie 14 dni od powstania albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zmian mających wpływ na wysokość podatku - osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami, wieczystymi użytkownikami (z wyłączeniem osób wymienionych w  pkt 2)obowiązane są złożyć INFORMACJĘ O GRUNTACH IR -1 wg wzoru ustalonego przez Radę Gminy Rąbino oraz wniosek o udzielenie zwolnienia z podatku rolnego (o ile przysługuje- patrz -ZWOLNIENIA I ULGI)
 2. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W formularzu IR -1 należy podać dane dotyczące gruntów podlegających opodatkowaniu i gruntów zwolnionych od podatku rolnego. W przypadku konieczności dokonania korekty informacji z uwagi na wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wystąpienie zmian mających wpływ na wysokość podatku do formularza IR -1 należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 9

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W terminie 1 miesiąca od dnia złożenia formularza informacji IR -1 wydawana jest decyzja w sprawie ustalenia lub zmiany wymiaru podatku rolnego uwzględniająca przysługujące zwolnienia i ulgi. W tym samym terminie wydawana jest decyzja w sprawie ulg, umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 11, telefon 94 3643347 wew. 39

UWAGI:

A.  Zwolnienia i ulgi stosowane na wniosek podatnika.
1. Zwalnia się od podatku rolnego na okres 5 lat grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha, będące przedmiotem: prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz grunty wchodzące w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, objęte w trwałe zagospodarowanie.
Po upływie okresu 5  letniego zwolnienia podatnik może złożyć wniosek o udzielenie - 75% i 50 % ulgi w podatku rolny.
Zwolnień i ulg z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
Za trwale zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.
2. Zwalnia się od podatku rolnego grunty:

 • orne, łąki i pastwiska objęte melioracją- w roku, w którym uprawy zostały zniszczone w skutek robót drenarskich,
 • gospodarstw rolnych powstałe  z zagospodarowania nieużytków na okres - 5 lat,
 • gospodarstw rolnych otrzymane w drodze scalenia lub wymiany na 1 rok,
 • gospodarstw, rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym, że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata.

3. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi
maksymalnie 25% poniesionych nakładów i nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat lub do wyczerpania limitu.
4. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskowa  lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe przysługuje ulga w wysokości:

 • 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego,
 • 40% -jeżeli bezpośrednio przed powołaniem do służby pracował w gospodarstwie rolnym i nie osiągał przychodów z innych źródeł.

B.  ZWOLNIENIA USTAWOWE -  STOSOWANE Z URZĘDU:

 • użytki rolne klasy V , VI i Vl z,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne,
 • grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę.

C.  TERMINY PŁATNO¦CI PODATKU ROLNEGO -WYMIENIONE W DECYZJI PODATKOWEJ:
I    rata - do 15 marca każdego roku,
II   rata - do 15 maja każdego roku,
III  rata - do 15 września każdego roku,
IV   rata - do 15 listopada każdego roku.

D. WPŁAT PODATKÓW MOŻNA DOKONYWAĆ U INKASENTÓW (SOŁTYSÓW), NA RACHUNEK URZĘDU GMINY RĄBINO Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie- 59858100040000046220000001
Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Zaległość winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy i przesyła do Urzędu Skarbowego, (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

E.  Na wniosek podatnika ze względu na "ważny interes podatnika" lub "ważny interes publiczny" organ podatkowy może :
1)  na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U.  z 2012 r. , poz. 749 z późn. zm.):

 • odroczyć termin płatności podatku (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),
 • rozłożyć płatność podatku na raty (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),

2) na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa

 • rozłożyć zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę na raty,
 • odroczyć zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę,

3) na podstawie art.67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa:
umorzyć zaległość podatkową z tytułu podatku rolnego (wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności).
Wnioski o ulgę żołnierską, odroczenie terminu płatności do 6 miesięcy i umorzenie zaległości podatkowej są zwolnione od opłaty skarbowej.