Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Wymagane dokumenty:
- Wniosek

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
Nabywca ponosi: koszty wyceny nieruchomości, podziału geodezyjnego, sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe cen nabycia lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Rąbinie, pokój Nr 9,tel. 094 3643347

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Z chwilą otrzymania wniosku przygotowuje się dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zbiera niezbędne opinie, zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, sporządza wykaz i podaje do publicznej wiadomości, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami, pokój Nr 11,tel. 094 3643347

Dodatkowe informacje:

Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w uchwale Nr IX/46/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 02 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino (Dz.Urz.WZ Nr 120,poz. 2170)


Podstawa prawna:

  1. Art. 34 ust.1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 i 68 ust. 1 pkt 7, art.70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 02 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino (Dz. Urz. WZ Nr 120, poz. 2170)
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)