Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Wymagane dokumenty:
- Wniosek

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
Nabywca ponosi: koszty wyceny nieruchomości, podziału geodezyjnego, sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe cen nabycia lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Rąbinie, pokój Nr 9,tel. 094 3643347

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Z chwilą otrzymania wniosku przygotowuje się dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zbiera niezbędne opinie, zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, sporządza wykaz i podaje do publicznej wiadomości, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami, pokój Nr 11,tel. 094 3643347

Dodatkowe informacje:

Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w uchwale Nr IX/46/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 02 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino (Dz.Urz.WZ Nr 120,poz. 2170)


Podstawa prawna:

  1. Art. 34 ust.1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 i 68 ust. 1 pkt 7, art.70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 02 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino (Dz. Urz. WZ Nr 120, poz. 2170)
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)