Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozgraniczanie nieruchomości

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.
  2. Mapa zasadnicza przedstawiająca granice nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Rąbino, pokój Nr 9,tel. 94 3643347

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  1. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego następuje na podstawie postanowienia wydawanego w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Postępowanie rozraniczeniowe kończy decyzja administracyjna w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentacji przez geodetę upoważnionego.

Tryb odwoławczy:

  1. Na wydane postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
  2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy sądowi.

Jednostka odpowiedzialna:

  1. Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami, pokój Nr 11, tel. 94 3643347

Podstawa prawna:

  1. Art. 29 do art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. nr. 193, poz. 1287)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. Nr 45, poz.453).