Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozgraniczanie nieruchomości

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.
  2. Mapa zasadnicza przedstawiająca granice nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Rąbino, pokój Nr 9,tel. 94 3643347

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  1. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego następuje na podstawie postanowienia wydawanego w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Postępowanie rozraniczeniowe kończy decyzja administracyjna w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentacji przez geodetę upoważnionego.

Tryb odwoławczy:

  1. Na wydane postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
  2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy sądowi.

Jednostka odpowiedzialna:

  1. Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami, pokój Nr 11, tel. 94 3643347

Podstawa prawna:

  1. Art. 29 do art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. nr. 193, poz. 1287)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. Nr 45, poz.453).