Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

1.0 MBPobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

778 KBPobierz

Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

1.9 MBPobierz

Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Rąbinie

765 KBPobierz

Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rąbino

2.4 MBPobierz

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

2.5 MBPobierz

Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Jednostka Budżetowa Oświaty i Kultury Gminy Rąbino" oraz nadania jej nowego statutu

2.4 MBPobierz

Uchwała w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie oraz nadanie statutu

2.4 MBPobierz

Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rąbino na lata 2019 - 2023

1.8 MBPobierz

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino

1.8 MBPobierz

Uchwała w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych na terenie Gminy Rąbino

673 KBPobierz

Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino oraz nadania jej statutu

6.9 MBPobierz