Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia : odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia poniżej 209.000 Euro dla usług prowadzone jest w trybie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.)

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d9f6ba45-c8d3-429f-b717-0e7f58e739bd

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - (29.11.2017)

1.2 MBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

434 KBPobierz

SWIZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

268 KBPobierz

Wzór umowy

60 KBPobierz

Wzór umowy

79 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

29 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

50 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

19.5 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

51 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

21 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

54 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych usług

34 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych usług

38 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz sprzętu

33 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz sprzętu

34 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

17.5 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

48 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy

31 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy

36 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

33 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

27 KBPobierz