Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Wymagane dokumenty:

 1. W zależności od posiadania dokumentu:
  • dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • karta pobytu (wydana w związku z udzieleniem zezwoleniem na pobyt stały, zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej)
  • zgoda na pobyt tolerowany,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej,
  • decyzja o udzieleniu w Rzeczpospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,
  • decyzja o udzieleniu w Rzeczpospolitej Polskiej zgody na pobyt tolerowany,
  • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości pełnomocnika (do wglądu) i pełnomocnictwo udzielone mu w imieniu osoby którą reprezentuje,
 5. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo.

Opłaty:

 1. Czynności związane z zameldowaniem na pobyt stały nie podlegają opłacie.
 2. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Rąbino- Ewidencja ludności pokój nr 3

Termin i sposób załatwiania sprawy:

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu stałego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz.388 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783 z późn. zm.)

Załączniki:

Zgłoszenie pobytu stałego

58 KBPobierz