Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Wymagane dokumenty:

 1. W zależności od posiadania dokumentu:
  • dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • karta pobytu (wydana w związku z udzieleniem zezwoleniem na pobyt stały, zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej)
  • zgoda na pobyt tolerowany,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej,
  • decyzja o udzieleniu w Rzeczpospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,
  • decyzja o udzieleniu w Rzeczpospolitej Polskiej zgody na pobyt tolerowany,
  • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości pełnomocnika (do wglądu) i pełnomocnictwo udzielone mu w imieniu osoby którą reprezentuje,
 5. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo.

Opłaty:

 1. Czynności związane z zameldowaniem na pobyt stały nie podlegają opłacie.
 2. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Rąbino- Ewidencja ludności pokój nr 3

Termin i sposób załatwiania sprawy:

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu stałego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz.388 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783 z późn. zm.)

Załączniki:

Zgłoszenie pobytu stałego

58 KBPobierz