Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rąbino
Stanowisko ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
parter, pokój nr 3
tel. (94) 364 33 47 w. 32
e-mail: usc@rabino.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby i jednostki organizacyjne

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom (art. 46 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.):

 1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze
 2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim)
 3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
 4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu
 5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek wymienionych podmiotów złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Godziny przyjmowania klientów:

od poniedziałku do środy i piątek od 715 do 1515
czwartek od 800 do 1600

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:

Dane mogą być też udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów (art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.).

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty:

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby 31 zł
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Rąbino
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
59 8581 0004 0000 0462 2000 0001

z dopiskiem: z tytułu opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia.

Uwagi

Strona może być zwolniona z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli we wniosku  o wydanie zaświadczenia wskaże cel, który zgodnie z  ustawą o opłacie skarbowej nie podlega tej opłacie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców albo z rejestru zamieszkania cudzoziemców
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)

Załączniki:

Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisyjnych danych

65 KBPobierz

Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisyjnych danych

40 KBPobierz

Wniosek o udostępnianie danych z rejestru pesel za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji

59 KBPobierz

Wniosek o udostępnianie danych z rejestru pesel za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji

40 KBPobierz

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkanców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

67 KBPobierz

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkanców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

210 KBPobierz