Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja do wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty do wydania dowodu osobistego:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy (wyjątek – osoby z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej) i okularów z ciemnymi szkłami (wyjątek – osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku!

  Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej.
 3. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu), a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 4. Odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa – na żądanie organu gminy, w przypadku gdy dane osobowe zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach.
 5. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – na żądanie organu gminy, w przypadku gdy dane dotyczące obywatelstwa zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach.

Tryb złożenia wniosku:

Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej!

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w:

 • formie pisemnej,
 • lub w formie dokumentu elektronicznego – w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu dowolnej gminy wypełnionego elektronicznego formularza, który uwierzytelnia się przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP,
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, należy powiadomić organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. W sytuacji , gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym powyżej, okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty!

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Osoba  obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

UWAGA:

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Wymiana dowodu osobistego:

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zamiany nazwy organu wydającego;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego należy wystąpić co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego, a w pozostałych przypadkach niezwłocznie.

UWAGA:

Zmiana adresu miejsca zameldowania po dniu 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego.

Ważność dowodu osobistego:

 • Dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.