Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

1.     WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wniosek należy złożyć w następujących terminach:
 • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku,

na druku według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. poz. 2466).

 • Do wniosku należy dołączyć - faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta gminy pracownika urzędu gminy - stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

OPŁATY

 • Wniosek o zwrot podatku nie podlega opłacie skarbowej.
 • Poświadczenie kopii faktur VAT dołączonych do wniosku, jest dokonywane na wniosek zainteresowanego (producenta rolnego).

2.     MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu (pokój nr 9) lub pokój nr 12 - w godzinach pracy urzędu.

3.     KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

stanowisko ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych  - pokój nr 12, tel. 94 36 43 347 w. 38

4.     TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5.     TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Rąbino, pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu).

6.     PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.).

7.      DODATKOWE INFORMACJE

 • Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).
 • Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, o której mowa w ust. 2 pkt 2 ustawy, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych
w załączniku do ustawy, i liczby 12.

Przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się:

 1. gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 2. gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 • W 2019 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju – rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2313).
 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego, przyznanego na podstawie decyzji,  następuje w terminach:
 1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
 2. od dnia 1 października do dnia 31 października  – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

775 KBPobierz

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dokument edytowalny)

871 KBPobierz

Zestawienie faktur VAT do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

26 KBPobierz

Zestawienie faktur VAT do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

11.0 KBPobierz